ELS DINAMISMES

PETIT GRUP
És l’element personalitzador i socialitzador per excel·lència, prou ampli com perquè puguin permetre un cert nivell d’organització i un elevat sistema d’intercanvi, però alhora prou reduït com perquè cada noi i noia se senti acollit i valorat, pugui trobar el seu lloc, realitzar una funció concreta i aprendre a responsabilitzar-se de la tasca conjunta. El diàleg, la confrontació d’opinions i el treball en equip porten a l’adquisició d’actituds de col·laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió.

PROGRÉS PERSONAL
És l’objectiu bàsic de tota intervenció educativa i comporta, per part de l’educador, l’atenció personalitzada a cada noi i noia tot fent un seguiment seriós i mostrant de forma explícita la seva superació en el terreny de la relació amb els altres i l’entorn, el domini de tècniques concretes, el canvi d’actituds... Comporta demanar a cada noi i noia una revisió de la seva forma de relacionar-se amb els companys, la seva aportació al grup, les seves ganes de continuar. Cada nova responsabilitat i cada nova situació, generarà noves necessitats d’aprenentatge i es dinamitzarà el progrés.

EL COMPROMÍS
El compromís representa un gest personal de responsabilització davant del grup i es manifesta en les cada vegada més exigents responsabilitats que le noi o noia assumeix des de la seva entrada en el grup. Aquesta responsabilitat creixent és la que autoeduca la persona i per la qual apostem com a element bàsic en l’educació que volem donar. Així, considerem de gran importància l’explicitació del compromís, el qual implica l’acceptació i integració plena al grup i l’assumpció personal dels valors de la llei escolta.

EDUCACIÓ PER L’ACCIÓ - EL JOC INSTITUCIONAL
Aquest dinamisme potencia el protagonisme de la persona i l’aprenentatge i pràctica del joc democràtic. El repartiment de les funcions, responsabilitats i àmbits de decisió habitua els nois i les noies al joc democràtic. Això impulsa la maduració de les persones individualment i solidàriament responsables. Les institucions de la unitat són creades per a ésser dotades del contingut real que el projecte les hi atorga, i al mateix temps forneixen un dels principis bàsics de la pedagogia escolta i guia: educar en el joc democràtic i amb això fonamentar diferents actituds personals i socials.

FRATERNITAT UNIVERSAL
Aquest dinamisme donarà a tota activitat la dimensió d’obertura, solidaritat i esperit de servei. A partir de la descoberta i la relació directa amb l’entorn més immediat, d’una manera progressiva, els nois i les noies arribaran a conèixer, valorar i comprometre’s amb realitats d’abast més ampli. El trinomi descoberta-compromís-servei sintetiza els objectius de la nostra intervenció educativa. La descoberta d’una realitat concreta demanarà un compromís al jove per realitzar un servei de cara a la transformació i millora d’aquella realitat.